fbpx Regulamin zajęć | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin zajęć | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin zaliczeń i organizacja zajęć wychowania fizycznego w Uniwersytecie Gdańskim

Studium WFiS
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 października 2020 roku, 12:03

 

Regulamin zaliczeń i organizacja zajęć wychowania fizycznego

w Uniwersytecie Gdańskim

Formy wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji fizycznej oraz regulamin zaliczeń.

W ramach swojej działalności CWFiS organizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. Decyzję o zakresie obligatoryjności zajęć wychowania fizycznego podejmują Rady Wydziałów.

I. Zajęcia obligatoryjne

 1. Celem zajęć obligatoryjnych dla I, II i III roku (2 godz./tyg.) jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności technicznych u studentów w poszczególnych dyscyplinach sportu. CWFiS w miarę możliwości finansowych, bazowych i kadrowych organizuje grupy ćwiczebne w różnych dyscyplinach sportu.
 2. Zapisy na zajęcia odbywać się będą drogą elektroniczną. Odejście z tych grup może nastąpić tylko na zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia rehabilitacyjnej), zajęcia teoretyczne oraz sekcji sportowych i zespołów tanecznych UG (na podstawie skierowania prowadzącego grupę ćwiczebną).
 3. Udział w zajęciach sekcji sportowych KU AZS UG zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
 4. Udział w zajęciach zespołu tanecznego Jantar zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
 5. Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej następuje na podstawie skierowania lekarskiego i zalicza obowiązkowe zajęcia  wychowania fizycznego.
 6. Uczestnicy zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego, ustalonego przez prowadzącego. W przypadku zajęć w terenie strój ma być dopasowany do warunków atmosferycznych.
 7. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu grzegorz.mincewicz@ug.edu.pl . Dyżur lekarza (po wcześniejszym umówieniu się) odbywa się w poniedziałki w godz. 11:30-12:30 w pok. 30 lub 33, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk.
 8. Studenci ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie) mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego w terminie: do 30.11. (semestr zimowy), do 30.03.(semestr letni). Student, który nie zgłosi się w w/w terminie ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

Do powyższego regulaminu mają zastosowanie zarządzenia wydane przez Rektora, Kanclerza i  Inspektora BHP.

 

 

Warunki zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021

Zajęcia prowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

Każdy student ma obowiązek do 14 października poinformować prowadzącego o możliwości zaliczenia zajęć – stacjonarnie lub zdalnie.

W zależności od liczebności grupy ćwiczącej stacjonarnie, do 16 października prowadzący zdecyduje o formie prowadzonych zajęć: stacjonarnie – w przypadku małej grupy ćwiczących, lub hybrydowo – przy dużej liczebności grupy i konieczności jej podziału na dwie mniejsze.

W każdej grupie część studentów może zaliczać wychowanie fizyczne w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym.

 

 Zajęcia w trybie stacjonarnym

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział.
 2. Nieobecność (krótkoterminowa) na zajęciach wychowania fizycznego należy:

- usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie z zajęć na uczelni (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni oraz imienną pieczątką lekarza) w ciągu 14 dni od daty zakończenia choroby, lub

- odrobić (nie więcej niż jedną dziennie)

       3.   W semestrze można mieć maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione - 

             odrobione.

 1. Możliwości odrabiania zajęć:
  • marsz – 5 km,
  • bieg – kobiety 2,5 km; mężczyźni 3,5 km,
  • jazda na rolkach – kobiety 7,5 km, mężczyźni 10 km, lub
  • jazda na rowerze – kobiety 10 – 15 km; mężczyźni 15 – 20 km.

 

 1. Zajęcia teoretyczne – 100% obecności na zajęciach.

 

Zajęcia w formie hybrydowej (mieszanej)

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne (co drugi tydzień) uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział i systematyczny (co drugi tydzień) rejestr aktywności fizycznej w aplikacji sportowej.
 2. Grupa podzielona jest na dwie podgrupy – co drugi tydzień zajęcia praktyczne oraz co drugi tydzień rejestr aktywności fizycznej.
 3. Wykaz rodzajów aktywności fizycznej (co drugi tydzień przesyłany prowadzącemu) – do wyboru w tygodniu zajęć on – line:
  • marsz – 5 km,
  • bieg – kobiety 2,5 km; mężczyźni 3,5 km,
  • jazda na rolkach – kobiety 7,5 km, mężczyźni 10 km, lub
  • jazda na rowerze – kobiety 10 – 15 km; mężczyźni 15 – 20 km.
 4. Nieobecność (krótkoterminowa) na zajęciach wychowania fizycznego należy:

- usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie z zajęć na uczelni (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni oraz imienną pieczątką lekarza) w ciągu 14 dni od daty zakończenia choroby.

 

Zajęcia w formie zdalnej

 1. Dla studentów, którzy nie mają możliwości przyjazdu na zajęcia (ze względu na odległe miejsce zamieszkania) przewiduje się zaliczenie zajęć w formie zdalnej.
 2. Podstawą zaliczenia jest systematyczny rejestr aktywności fizycznej w aplikacji sportowej, który student ma obowiązek przesłać prowadzącemu w każdym tygodniu zajęć dydaktycznych.
 3. Wykaz rodzajów aktywności fizycznej – do wyboru w każdym tygodniu zajęć:
  • marsz – 5 km,
  • bieg – kobiety 2,5 km; mężczyźni 3,5 km,
  • jazda na rolkach – kobiety 7,5 km, mężczyźni 10 km, lub
  •  jazda na rowerze – kobiety 10 – 15 km; mężczyźni 15 – 20 km.
 4. W przypadku choroby (powyżej 5 dni) i braku możliwości rejestru aktywności fizycznej, student przedstawia zwolnienie lekarskie z zajęć (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni i imienną pieczątką lekarza). Takie zajęcia są usprawiedliwiane, bez konieczności odrobienia aktywnością ruchową w innym terminie.
 5. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie z wychowania fizycznego mają obowiązek uczestniczyć w edukacji sportowo – zdrowotnej (zajęcia teoretyczne), które będą prowadzone w formie e-learningu. Podstawą zaliczenia będzie wykazanie się wiedzą na temat treści przedstawionych na wykładach.