fbpx Regulamin zajęć | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Regulamin zajęć

Regulamin zaliczeń i organizacja zajęć wychowania fizycznego w Uniwersytecie Gdańskim

Centrum WFiS
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 lutego 2023 roku, 10:05

Regulamin zaliczeń i organizacja zajęć wychowania fizycznego

w Uniwersytecie Gdańskim

Formy wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji fizycznej oraz regulamin zaliczeń.

W ramach swojej działalności CWFiS organizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów studiów licencjackich i jednolitych magisterskich. Decyzję o zakresie obligatoryjności zajęć wychowania fizycznego podejmują Rady Wydziałów.

I. Zajęcia obligatoryjne

  1. Celem zajęć obligatoryjnych (2 godz./tyg.) jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności technicznych u studentów w poszczególnych dyscyplinach sportu. CWFiS w miarę możliwości finansowych, bazowych i kadrowych organizuje grupy ćwiczebne w różnych dyscyplinach sportu.
  2. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną. Odejście z tych grup może nastąpić tylko na zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia rehabilitacyjnej), zajęcia teoretyczne oraz sekcji sportowych i zespołów tanecznych UG (na podstawie skierowania prowadzącego grupę ćwiczebną).
  3. Udział w zajęciach sekcji sportowych KU AZS UG zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
  4. Udział w zajęciach zespołu tanecznego Jantar zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
  5. Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej następuje na podstawie skierowania lekarskiego lub orzeczenia o niepełnosprawności i zalicza obowiązkowe zajęcia  wychowania fizycznego.
  6. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu grzegorz.mincewicz@ug.edu.pl . Dyżur lekarza (po wcześniejszym umówieniu się) odbywa się w poniedziałki w godz. 9:00-11:00 w pok. 30 lub 33, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk. Udział w zajęciach teoretycznych zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
  7. Uczestnicy zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego, ustalonego przez prowadzącego. W przypadku zajęć w terenie strój ma być dopasowany do warunków atmosferycznych. Brak wymaganego stroju skutkuje niedopuszczeniem do zajęć i koniecznością ich odrobienia.
  8. Z uwagi na bezpieczeństwo i specyfikę zajęć wychowania fizycznego studenci powinni poinformować prowadzącego o problemach zdrowotnych.
  9. Studenci ubiegający się o przeniesienie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie) po uzyskaniu zgody Dziekana, mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego w terminie: do 30 listopada (semestr zimowy), do 30 marca (semestr letni).

UWAGA! Studenci Wydziału Filologicznego i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w celu przeniesienia osiągnięć zgłaszają się bezpośrednio do Z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych mgr Hanny Wesołowskiej-Szprady.

 Student, który nie zgłosi się w w/w terminie ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

  1. Studenci, którzy nie zgłoszą się na zajęcia do 28.10.2022 (semestr zimowy) i 17.03.2023 (semestr letni) nie uzyskają zaliczenia z wychowania fizycznego.

Do powyższego regulaminu mają zastosowanie zarządzenia wydane przez Rektora, Kanclerza i Inspektora BHP.