fbpx Regulamin zajęć | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Regulamin zajęć

Regulamin zaliczeń i organizacja zajęć wychowania fizycznego w Uniwersytecie Gdańskim

Centrum WFiS
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 października 2021 roku, 11:55

 

Regulamin zaliczeń i organizacja zajęć wychowania fizycznego

w Uniwersytecie Gdańskim

Formy wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji fizycznej oraz regulamin zaliczeń.

W ramach swojej działalności CWFiS organizuje zajęcia z wychowania fizycznego w formie obligatoryjnej i fakultatywnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. Decyzję o zakresie obligatoryjności zajęć wychowania fizycznego podejmują Rady Wydziałów.

I. Zajęcia obligatoryjne

 1. Celem zajęć obligatoryjnych dla I, II i III roku (2 godz./tyg.) jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności technicznych u studentów w poszczególnych dyscyplinach sportu. CWFiS w miarę możliwości finansowych, bazowych i kadrowych organizuje grupy ćwiczebne w różnych dyscyplinach sportu.
 2. Zapisy na zajęcia odbywać się będą drogą elektroniczną. Odejście z tych grup może nastąpić tylko na zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia rehabilitacyjnej), zajęcia teoretyczne oraz sekcji sportowych i zespołów tanecznych UG (na podstawie skierowania prowadzącego grupę ćwiczebną).
 3. Udział w zajęciach sekcji sportowych KU AZS UG zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
 4. Udział w zajęciach zespołu tanecznego Jantar zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
 5. Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej następuje na podstawie skierowania lekarskiego lub orzeczenia o niepełnosprawności i zalicza obowiązkowe zajęcia  wychowania fizycznego.
 6. Uczestnicy zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego, ustalonego przez prowadzącego. W przypadku zajęć w terenie strój ma być dopasowany do warunków atmosferycznych.
 7. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu grzegorz.mincewicz@ug.edu.pl . Dyżur lekarza (po wcześniejszym umówieniu się) odbywa się w poniedziałki w godz. 9:00-11:00 w pok. 30 lub 33, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk.
 8. Studenci ubiegający się o przepisanie osiągnięć z wychowania fizycznego (posiadający zaliczenie) po uzyskaniu zgody Dziekana, mają obowiązek zgłosić się do swojego prowadzącego w terminie: do 30.11.2021 (semestr zimowy), do 30.03.2022 (semestr letni). Student, który nie zgłosi się w w/w terminie ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego.

Do powyższego regulaminu mają zastosowanie zarządzenia wydane przez Rektora, Kanclerza i Inspektora BHP.

Warunki zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2021/2022

 

Tryb stacjonarny

Zajęcia prowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział.
 2. Nieobecność na zajęciach wychowania fizycznego należy:              

- usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni i imienną pieczątką lekarza);  lub

- odrobić (nie więcej, niż jedną dziennie).

 1. Nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nie trzeba odrabiać.

      4.   Możliwości odrabiania zajęć:

            - z inną grupą ćwiczebną – student ustala to ze swoim prowadzącym, lub

            - rejestr aktywności fizycznej w aplikacji sportowej – do wyboru:

 • - marsz: 5 km (80 min.),
 • - bieg: 2,5 km kobiety (20 min.) i 3,5 km mężczyźni (25 min.),
 • - jazda na rolkach: 7,5 km kobiety (60 min.) i 10 km mężczyźni (70 min.), lub,
 • - jazda na rowerze: 10 km kobiety (60 min.) i 15 km mężczyźni (80 min.).

 

Tryb zdalny

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczny rejestr aktywności ruchowej w aplikacji sportowej, który student ma obowiązek przesłać prowadzącemu (na MS Teams, PS lub maila) w  każdym tygodniu zajęć dydaktycznych.
 2. Wszystkie rejestry aktywności ruchowej, w dowolnej aplikacji sportowej, należy wykonać w terenie.
 3. Screen musi zawierać: datę, pokonany dystans oraz czas wykonanej pracy.
 4. Rejestr aktywności ruchowej można wykonać w dowolnym dniu każdego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli). W związku z tym, ogłoszone Dni (Godziny) Rektorskie (Dziekańskie), nie dotyczą zajęć zdalnych z wychowania fizycznego.
 5. Rejestry należy przesłać w ciągu 5 dni od daty wykonania. Screeny przesłane w późniejszym terminie nie będą zaliczone.
 6. W semestrze można wykonać i przesłać maksymalnie trzy rejestry po wyznaczonym terminie. W przypadku wykonania i przesłania czterech i więcej rejestrów aktywności ruchowej po terminie, student(ka) nie otrzymuje zaliczenia z zajęć wychowania fizycznego.
 7. W semestrze należy wykonać 14 aktywności ruchowej.
 8. W przypadku choroby (trwającej minimum 5 dni) lub kwarantanny student przesyła prowadzącemu zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim z imienną pieczątką lekarza i pieczątką przychodni). Brak możliwości wykonania rejestru jest usprawiedliwiony, bez konieczności odrobienia w innym terminie.
 9. Wykaz rejestrów aktywności fizycznej, do wyboru w każdym tygodniu zajęć - w  nawiasie maksymalny czas wykonania ćwiczenia:

- marsz: 5 km (80 min.),

- bieg: 2,5 km kobiety (20 min.) i 3,5 km mężczyźni (25 min.),

- jazda na rolkach: 7,5 km kobiety (60 min.) i 10 km mężczyźni (70 min.), lub,

- jazda na rowerze: 10 km kobiety (60 min.) i 15 km mężczyźni (80 min.)

 

Gimnastyka korekcyjna – tryb stacjonarny

Zajęcia prowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział.
 2. Nieobecność na zajęciach wychowania fizycznego należy:              

- usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni i imienną pieczątką lekarza), lub

- odrobić (nie więcej, niż jedną dziennie).

 

 

Gimnastyka korekcyjna – tryb zdalny

 

 1. Na Portal Studenta co tydzień prowadząca prześle zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych do samodzielnego wykonania w domu.
 2. Student wybiera z przesłanych propozycji te ćwiczenia, które są odpowiednie dla jego problemów zdrowotnych.
 3. Spośród propozycji przesłanych przez prowadzącą, student przygotowuje dwa filmiki, zawierające po 10 ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć jest przesłanie filmików do mgr Ewy Kozak na adres ewa.kozak@ug.edu.pl

 

 

Edukacja sportowo – zdrowotna (zajęcia teoretyczne)

 1. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu grzegorz.mincewicz@ug.edu.pl . Dyżur lekarza (po wcześniejszym umówieniu się) odbywa się w poniedziałki w godz. 9:00-11:00 w pok. 30 lub 33, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk.
 2. Zwolnienie lekarskie należy przesłać do swojego prowadzącego: dr Beaty Rogo (beata.rogo@ug.edu.pl) lub mgr Edwarda Pawluna (edward.pawlun@ug.edu.pl) najpóźniej do dnia 15.11.2021r.
 3. Zajęcia są prowadzone w formie e-learningu.
 4. Podstawą zaliczenia zajęć teoretycznych jest wykazanie się wiedzą na temat treści przedstawionych na wykładach.