fbpx Warunki i kryteria zaliczenia zajęć | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Warunki i kryteria zaliczenia zajęć

Warunki i kryteria zaliczenia zajęć wychowania fizycznego

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 kwietnia 2022 roku, 7:57

Warunki i kryteria zaliczenia zajęć wychowania fizycznego

Zajęcia prowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

 

Warunki zaliczenia – tryb stacjonarny

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział.
 2. Nieobecność na zajęciach wychowania fizycznego należy:              

- usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni i imienną pieczątką lekarza);  lub

- odrobić (nie więcej, niż jedną dziennie).

 1. Nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nie trzeba odrabiać.
 2. W semestrze można mieć maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione, które należy odrobić.
 3. Możliwości odrabiania zajęć (w innym dniu niż zajęcia obligatoryjne):

      - z inną grupą ćwiczebną – student ustala termin ze swoim prowadzącym, lub

      - rejestr aktywności ruchowej w aplikacji sportowej należy wykonać w terenie – do wyboru:

 • - marsz: 5 km (70 min.),
 • - bieg: 2,5 km kobiety (20 min.) i 3,5 km mężczyźni (25 min.),
 • - jazda na rolkach: 7,5 km kobiety (60 min.) i 10 km mężczyźni (70 min.),
 • - jazda na rowerze: 10 km kobiety (60 min.) i 15 km mężczyźni (80 min.).

 

Gimnastyka korekcyjna

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział.
 2. Nieobecność na zajęciach wychowania fizycznego należy:              

- usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni i imienną pieczątką lekarza), lub

- odrobić (nie więcej, niż jedną dziennie).

 1. Nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nie trzeba odrabiać.
 2. W semestrze można mieć maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione, które należy odrobić.
 3. Odrabianie nieobecności – z inną grupą ćwiczebną, po ustaleniu terminu z prowadzącą zajęcia.

 

Kryteria zaliczenia – tryb stacjonarny

 1. Obecność na wszystkich zajęciach.
 2. W przypadku nieobecności:

- z powodu choroby – student usprawiedliwia zajęcia przedstawiając zwolnienie lekarskie

- nieusprawiedliwionej (maksymalnie trzy) - wykonanie rejestru aktywności ruchowej lub odrobienie zajęć z inną grupą (po ustaleniu ze swoim prowadzącym).

 1. W przypadku czterech i więcej nieobecności nieusprawiedliwionych student nie otrzymuje zaliczenia z wychowania fizycznego.
 2. Oceny (dotyczy niektórych kierunków):

- bardzo dobra (5) – maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona - odrobiona lub wykonany rejestr aktywności ruchowej,

- dobra (4) – maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione - odrobione lub wykonane rejestry aktywności ruchowej,

- dostateczna (3) (zal) – maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione - odrobione lub wykonane rejestry aktywności ruchowej,

- niedostateczna (2) – więcej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione.

 

Edukacja sportowo – zdrowotna (zajęcia teoretyczne)

 1. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu grzegorz.mincewicz@ug.edu.pl. Dyżur lekarza (po wcześniejszym umówieniu się) odbywa się w poniedziałki w godz. 09:00-11:00 w pok. 30 lub 33, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk.
 2. Zwolnienie lekarskie należy przesłać do swojego prowadzącego: dr Beaty Rogo (beata.rogo@ug.edu.pl) lub mgr Edwarda Pawluna (edward.pawlun@ug.edu.pl) najpóźniej do 30 listopada (semestr zimowy) lub do 30 marca (semestr letni).
 3. Zajęcia są prowadzone w formie e-learningu.
 4. Podstawą zaliczenia zajęć teoretycznych jest wykazanie się wiedzą na temat treści przedstawionych na wykładach.

 

Warunki zaliczenia – tryb zdalny

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczny rejestr aktywności ruchowej w aplikacji sportowej, który student ma obowiązek przesłać prowadzącemu (na MS Teams, PS lub maila) w  każdym tygodniu zajęć dydaktycznych.
 2. Wszystkie rejestry aktywności ruchowej, w dowolnej aplikacji sportowej, należy wykonać w terenie.
 3. Screen musi zawierać: datę, pokonany dystans oraz czas wykonanej pracy.
 4. Rejestr aktywności ruchowej można wykonać w dowolnym dniu każdego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli). W związku z tym, ogłoszone Dni (Godziny) Rektorskie (Dziekańskie), nie dotyczą zajęć zdalnych z wychowania fizycznego.
 5. Rejestry należy przesłać w ciągu 5 dni od daty wykonania. Screeny przesłane w późniejszym terminie nie będą zaliczone.
 6. W semestrze można wykonać i przesłać maksymalnie trzy rejestry po wyznaczonym terminie. W przypadku wykonania i przesłania czterech i więcej rejestrów aktywności ruchowej po terminie, student nie otrzymuje zaliczenia z zajęć wychowania fizycznego.
 7. W semestrze należy wykonać 14 aktywności ruchowej.
 8. W przypadku choroby (trwającej minimum 5 dni) lub kwarantanny student przesyła prowadzącemu zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim z imienną pieczątką lekarza i pieczątką przychodni). Brak możliwości wykonania rejestru jest usprawiedliwiony, bez konieczności odrobienia w innym terminie.
 9. Wykaz rejestrów aktywności fizycznej, do wyboru w każdym tygodniu zajęć - w  nawiasie maksymalny czas wykonania ćwiczenia:

          - marsz: 5 km (70 min.),

          - bieg: 2,5 km kobiety (20 min.) i 3,5 km mężczyźni (25 min.),

          - jazda na rolkach: 7,5 km kobiety (60 min.) i 10 km mężczyźni (70 min.), lub,

          - jazda na rowerze: 10 km kobiety (60 min.) i 15 km mężczyźni (80 min.)

 

Kryteria zaliczenia – tryb zdalny

 1. Wykonanie 14 rejestrów aktywności ruchowej.
 2. Przesłanie 14 screenów aktywności ruchowej, w wyznaczonym terminie, prowadzącemu zajęcia.
 3. Możliwość wykonania i przesłania maksymalnie trzech rejestrów po wyznaczonym terminie.
 4. W przypadku wykonania i przesłania czterech i więcej rejestrów aktywności ruchowej po terminie, student nie otrzymuje zaliczenia z zajęć wychowania fizycznego.
 5. Oceny (dotyczy niektórych kierunków):

        - bardzo dobra (5)      - wykonanie i przesłanie maksymalnie 1 rejestru po terminie,

        - dobra (4)                   - wykonanie i przesłanie maksymalnie 2 rejestrów po terminie,

        - dostateczna (3)(zal)  - wykonanie i przesłanie maksymalnie 3 rejestrów po terminie,

        - niedostateczna (2)    - wykonanie i przesłanie 4 i więcej rejestrów po terminie,

 

Gimnastyka korekcyjna – tryb zdalny

 1. Na Portal Studenta co tydzień prowadząca prześle zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych do samodzielnego wykonania w domu.
 2. Student wybiera z przesłanych propozycji te ćwiczenia, które są odpowiednie dla jego problemów zdrowotnych.
 3. Spośród propozycji przesłanych przez prowadzącą, student przygotowuje dwa filmiki, zawierające po 10 ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć jest przesłanie filmików do mgr Ewy Kozak na adres ewa.kozak@ug.edu.pl

 

Tryb hybrydowy

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia i aktywny w nich udział oraz wykonanie wszystkich rejestrów aktywności ruchowej.
 2. Student zajęcia odbywa naprzemiennie – w jednym tygodniu stacjonarnie, w kolejnym zdalnie.
 3. Nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego należy:

         - usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni i imienną pieczątką lekarza); lub

         - odrobić (nie więcej, niż jedną dziennie).

4.   Nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nie trzeba odrabiać.

5.   W semestrze można mieć w sumie trzy nieobecności nieusprawiedliwione lub trzy rejestry wykonane i przesłane po terminie albo jedną (dwie) nieobecności nieusprawiedliwione i dwa (jeden) rejestr  wykonany i przesłany po terminie.

6.   Warunki zaliczenia – jak w trybie stacjonarnym i zdalnym.

 

 

Kryteria zaliczenia – tryb hybrydowy

 1. Obecność na wszystkich zajęciach stacjonarnych i wykonanie i przesłanie wszystkich rejestrów aktywności ruchowej w wyznaczonym terminie.
 2. W semestrze można mieć maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione (odrobione) lub trzy rejestry wykonane i przesłane po terminie albo jedną (dwie) nieobecności nieusprawiedliwione (odrobione) i dwa (jeden) rejestry aktywności ruchowej wykonane i przesłane po terminie.
 3. Oceny (dla niektórych kierunków) – jak w trybie stacjonarnym i zdalnym.