fbpx Warunki i kryteria zaliczenia zajęć | Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Jesteś tutaj

Warunki i kryteria zaliczenia zajęć

Warunki i kryteria zaliczenia zajęć wychowania fizycznego

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 października 2023 roku, 12:20

Warunki zaliczenia zajęć wychowania fizycznego

 

 1. Podstawą zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział.
 2. Nieobecność na zajęciach wychowania fizycznego należy:              

- usprawiedliwić, przedstawiając zwolnienie lekarskie z zajęć na uczelni (na druku lekarskim, z pieczątką przychodni i imienną pieczątką lekarza);  lub

- odrobić (nie więcej, niż jedną dziennie).

Zwolnienie lekarskie należy przedstawić w ciągu 14 dni od daty nieobecności.

 1. Nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nie trzeba odrabiać.
 2. W semestrze można mieć maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione, które należy odrobić (z inną grupą ćwiczebną).
 3. Odrabianie zajęć odbywa się w innym dniu niż zajęcia obligatoryjne. Dziennie można odrobić jedne zajęcia.
 4. W ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych nie ma możliwości odrobienia zajęć.
 5. Prowadzący może nie wyrazić zgody na odrabianie zajęć, jeżeli zostanie przekroczona dopuszczalna liczba studentów na danym obiekcie lub w terenie.
 6. Osoby, które w trakcie semestru  otrzymają zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 28 dni, mają obowiązek poinformować o tym prowadzącego zajęcia w ciągu 7 dni od daty wystawionego zwolnienia.
 7.  Zaliczenie przedmiotu:

bardzo dobra (5) – maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona - odrobiona,

dobra (4) – maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione - odrobione,

dostateczna (3) (zal) – maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione - odrobione,

niedostateczna (2) (nzal) – więcej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione.

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Studenci posiadający skierowanie na rehabilitację, orzeczenie o niepełnosprawności lub przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (ćwiczenia rehabilitacyjne). W/w zajęcia prowadzi magister fizjoterapii Ewa Kozak (ewa.kozak@ug.edu.pl).

 

Edukacja sportowo – zdrowotna (zajęcia teoretyczne)

 1. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu grzegorz.mincewicz@ug.edu.pl. Dyżur lekarza (po wcześniejszym umówieniu się) odbywa się w poniedziałki w godz. 09:00-11:00 w pok. 30 lub 33, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk.
 2. Zwolnienie lekarskie należy przesłać, korzystając z uczelnianej poczty mailowej, do swojego prowadzącego: dr Beaty Rogo (beata.rogo@ug.edu.pl), mgr. Edwarda Pawluna (edward.pawlun@ug.edu.pl)  lub mgr. Tomasza Aftańskiego (tomasz.aftanski@ug.edu.pl ) najpóźniej do 30 listopada (semestr zimowy) lub do 30 marca (semestr letni).
 3. Zajęcia są prowadzone na platformie MS Teams.

  

Do powyższych warunków zaliczenia mają zastosowanie zarządzenia Rektora, Kanclerza i Inspektora BHP oraz Regulamin Studiów.